+38 (04744) 3-98-37
Меню

Перелік обо'язкових дисциплін ОП "Агроінженерія" (молодший бакалавр)

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 208 «Агроінженерія»

Кваліфікація, що присвоюється

Молодший бакалавр з агроінженерії

Рівень кваліфікації

Молодший бакалавр (початковий рівень вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Молодший бакалавр з агроінженерії" передбачає здійснення виробничо-організаційної, управлінської та інноваційної діяльності, пов’язаної з експлуатацією, ремонтом обладнання та  устаткування підприємств різних галузей промисловості і АПК.

Профіль програми

Освітня програма підготовки молодших бакалаврів розрахована на 1,10 роки навчання і передбачає вивчення нормативних та вибіркових навчальних дисциплін в обсязі 120 кредитів ЄКТС. Кредити студенту зараховуються у випадку успішного  складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), захисту звіту з практики.

Теоретичне навчання включає лекційні, лабораторні та практичні заняття з дисциплін, а також складання підсумкового іспиту.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Післядипломна освіта здійснюється відповідно до чинних вимог залежно від сфери діяльності. Навчання для розвитку та самовдосконалення у науковій та професійній сферах діяльності, а також інших споріднених галузях наукових знань: 

- навчання на 6-ому (бакалаврському) рівні НРК України у споріднених галузях наукових знань;

- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у тому числі і закордоном), що містять додаткові освітні компоненти.

Фахові компетентності молодшого бакалавра зі спеціальності 208 «Агроінженерія» передбачають:

ФК1. Здатність вибирати раціональну схему технологічного процесу для конкретних умов та вміння визначати стан ефективного використання засобів електрообладнання і засобів автоматизації.

ФК2. Здатність визначати експлуатаційні, економічні та екологічні показники, а також робочі параметри агрегатів для їх застосування у технологіях виробництва продукції рослинництва.

ФК3. Здатність володіти сучасними інструментами, приладами та іншим обладнанням з метою діагностики працездатності машин і їх ремонту.

ФК4. Здатність використовувати знання і практичні навички для експлуатації машин та орієнтації в номенклатурі сучасної техніки.

ФК5. Здатність правильно та ефективно застосовувати експлуатаційні матеріали різного походження.

ФК6. Розуміння закономірностей роботи деталей машин.

ФК7. Здатність використовувати знання і практичні навички для здійснення операцій технічного діагностування з метою визначення технічного стану машин і обладнання різних видів.

ФК8. Здатність організовувати і здійснювати технічне обслуговування машин і обладнання  різних видів.

ФК9. Здатність використовувати основи агрономії для обґрунтування механізованих технологічних процесів сільськогосподарського виробництва.  ФК10. Здатність використовувати основи механіки твердого тіла і рідини, матеріалознавства і міцності матеріалів для опанування будови, принципу роботи та теорії сільськогосподарської техніки.

ФК11. Здатність використовувати основні фізичні закономірності для визначення і вирішення технічних завдань.

ФК12. Здатність визначати та аналізувати технічні і експлуатаційні параметри сільськогосподарської техніки, її механізмів, систем, агрегатів та вузлів; визначати режими роботи та комплектування сільськогосподарських агрегатів;

ФК13. Здатність використовувати науково-технічну інформацію для забезпечення виробничих процесів;

ФК14. Здатність до засвоєння та демонстрування професійних знань та розумінь, набуття вмінь та навичок, розв’язання конкретних задач та вирішення проблем у професійній галузі. 

Професійні профілі випускників з прикладами

Випускник з професійною кваліфікацією «молодший бакалавр з агроінженерії» може працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт: Механік дільниці, Механік виробництва, Механік автомобільної колони (гаража), Механік з ремонту транспорту, Механік з ремонту устаткування, Механік налагоджувальник, Технік з механізації трудомістких процесів, Технічний фахівець-механік, Майстер виробничого навчання (освіта), Лаборант (освіта); Технічні та торговельні представники.

Місце працевлаштування.

Промислові підприємства; дилерські центри з продажу, обслуговування і ремонту с.-г. техніки;  формування різних форм власності аграрного сектору, коледжі та інші установи і організації. 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100 – бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення Уманського НУС «Про рейтингову систему оцінювання знань»

 Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 208 «Агроінженерія» проводиться у формі складання підсумкового іспиту та завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому ступеня молодшого бакалавра із присвоєнням кваліфікації: молодший бакалавр з агроінженерії.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

 Форма навчання

Денна форма навчання, тривалість – 1 рік 10 місяців.

 

Останні новини

Відбулася VIІІ Міжнародна конференція «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва»Читати повністю

Відбулася VIІІ Міжнародна конференція «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва»

Читати повністю

Всі новини