+38 (04744) 3-98-37
Меню

Перелік обо'язкових дисциплін ОП "Агроінженерія" (молодший бакалавр)

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 208 «Агроінженерія»

Кваліфікація, що присвоюється

Молодший бакалавр з агроінженерії

Рівень кваліфікації

Молодший баклавр (початковий рівень вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Молодший бакалавр з агроінженерії" передбачає здійснювати виробничо-організаційну, управлінську та інноваційну діяльність, пов’язану з експлуатацією, ремонтом обладнання та  устаткування підприємств різних галузей промисловості і АПК.

Профіль програми

Освітня програма підготовки молодших бакалаврів розрахована на 1,10 роки навчання і передбачає вивчення нормативних та вибіркових навчальних дисциплін в обсязі 120 кредитів ЄКТС. Кредити студенту зараховуються у випадку успішного  складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), захисту звіту з практики.

Теоретичне навчання включає лекційні, лабораторні та практичні заняття з дисциплін, а також складання підсумкового іспиту.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Післядипломна освіта здійснюється відповідно до чинних вимог залежно від сфери діяльності. Навчання для розвитку та самовдосконалення у науковій та професійній сферах діяльності, а також інших споріднених галузях наукових знань: 

- навчання на 6-ому (бакалаврському) рівні НРК України у споріднених галузях наукових знань;

- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у тому числі і закордоном), що містять додаткові освітні компоненти.

Фахові компетентності молодшого бакалавра зі спеціальності 208 «Агроінженерія» передбачають:

ФК1. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання будови і технічних характеристик сільськогосподарської техніки для моделювання технологічних процесів аграрного виробництва.

ФК2. Здатність проектувати механізовані технологічні процеси сільськогосподарського виробництва, використовуючи основи природничих наук.

ФК3. Здатність використовувати основи механіки твердого тіла і рідини; матеріалознавства і міцності матеріалів для опанування будови та теорії сільськогосподарської техніки.

ФК4. Здатність до конструювання машин на основі графічних моделей просторових форм та інструментів автоматизованого проектування.

ФК5. Здатність використовувати теоретичні основи та базові методи термодинаміки і гідравліки для визначення і вирішення інженерних завдань.

ФК6. Здатність вибирати і використовувати механізовані технології, в тому числі в системі точного землеробства; проектувати та управляти технологічними процесами й системами виробництва, первинної обробки, зберігання, транспортування та забезпечення якості сільськогосподарської продукції відповідно до конкретних умов аграрного виробництва.

ФК7. Здатність комплектувати оптимальні сільськогосподарські агрегати, технологічні лінії та комплекси машин.

ФК8. Здатність до використання технічних засобів автоматики і систем автоматизації технологічних процесів в аграрному виробництві.

ФК9. Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та випробування сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, систем керування і забезпечувати якість цих робіт.

ФК10. Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки відповідно до вимог екології, принципів оптимального природокористування й охорони довкілля.

ФК11. Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати відмови сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання.

ФК12. Здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію для організації матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва.

ФК13. Здатність організовувати роботу та забезпечувати адміністративне управління виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового виробництва відповідно до реалізації правових вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці; аналізувати показники техногенних та природних небезпек, а також планувати і виконувати відповідні захисні заходи.

ФК14. Здатність здійснювати економічне обґрунтування доцільності застосування технологій та технічних засобів в агропромисловому виробництві, інженерно-технічних заходів з підтримання машинно-тракторного парку, фермської та іншої сільськогосподарської техніки в працездатному стані. 

Професійні профілі випускників з прикладами

Молодший бакалавр  зі спеціальності 208 «Агроінженерія» може обіймати наступні посади, що відповідає Державному класифікатору професій:

- Технічний фахівець-механік (3115);

- Механік та монтажник сільськогосподарських та промислових машин (7233);

- Робітник, що обслуговує автоматизовані складальні лінії (8171);

- Оператор промислових роботів (8172).

 Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання рівня знань студентів  здійснюється за 100 – бальною шкалою (ЄКТС – А, В, С, D, Е) у відповідності до Положення Уманського НУС «Про рейтингову систему оцінювання знань»

 Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 208 «Агроінженерія» проводиться у формі складання підсумкового іспиту та завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому ступеня молодшого бакалавра із присвоєнням кваліфікації: молодший бакалавр з агроінженерії.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

 Форма навчання

Денна форма навчання, тривалість – 1 рік 10 місяців.

 

Останні новини

Всі новини